Postup, ktorý sa uplatňuje v prípade postihu poisteného z dôvodu uvedenia nepravdivých informácií pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo závažného porušenia poistných podmienok (napr. vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu).