poistné, ktoré poistník zaplatil na bankový účet poisťovne.