Ukončenie platnosti poistnej zmluvy alebo poistenia. poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona..