Skrátený výraz používaný pre zánik poistnej zmluvy pre neplatenie poistného.