Situácia nastane, keď dôjde k úplnému zničeniu predmetu poistenia (zánik rizika vzťahujúceho na na poistenú vec – napr. krádež, lúpež, živelné riziká) alebo k zmene vlastníka predmetu poistenia (napríklad riziko zodpovednosti za škodu prevádzkou vozidla – PZP – pri zmene vlastníka vozidla). Zánikom poisteného rizika automaticky zaniká platnosť časti poistnej zmluvy (v prípade poistenia viacerých vecí) alebo poistnej zmluvy ako celku (pri poistení jedného rizika alebo veci).