zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.