zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 8/2009 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.