Písomný úkon poistníka alebo poisťovne smerujúci k ukončeniu poistnej zmluvy.