Vek poisteného, ktorý sa zisťuje ako rozdiel medzi rokom vzniku poistenia a rokom narodenia poisteného.