poistné podmienky pre poistenie vo všeobecnosti. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistné plnenie, podmienky a spôsob platenia poistného a podobne..