fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola poškodená konaním poisteného, alebo za ktorú poistený zodpovedá a nie je mu blízka..