fyzická osoba, ktorá videla vznik alebo priebeh škodovej udalosti.