časť poistného, ktorá sa sporí, zhodnocuje a po uplynutí poistného obdobia bude poistenému vyplatená.