Pravidelná peňažná platba dohodnutá v poistnej zmluve ako poplatok za prevzatie rizika zo strany poisťovne. Môže byť mesačná, štvrťročná, polročná, ročná alebo jednorazová..