Zaplatenie celej istiny úveru, úrokov úveru a poplatkov spojených s úverom zo strany dlžníka.