časť poistného platená za riziko smrti, ktorá zodpovedá aktuálnemu veku poisteného, jeho pohlaviu a výške rizikovej sumy..