Čo znamená PZP pre motocykel?

PZP motocykelSkratka PZP motorky predstavuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motocyklu. Toto zákonné poistenie zabezpečuje pre vodiča, držiteľa, alebo majiteľa motocyklu finančnú náhradu škody spôsobenú prevádzkou vozila tretím osobám na zdraví, majetku a ušlom zisku.
PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001, ktorý bol od svojho schválenia už niekoľkokrát novelizovaný.

Ako funguje povinne zmluvné poistenie

Poistník uzatvára PZP s vybranou poisťovňou a za platbu poistného mu poisťovňa poskytne krytie . V prípade že vodič poisteného motocykla spôsobí nehodu pri ktorej je poškodené zdravie, majetok alebo dojde k ušlému zisku tretej strane sa deje nasledovné. Poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistenému. Poisťovňa vinníka na základe PZP vyplatí poistné plnenie poškodenému. Poisťovňa uhrádza poistné plnenie priamo poškodenému na účet. Vinník je povinný sa na poistnom plnení povinný podieľať mierou, ktorú určuje výškam spoluúčasti na poistnej zmluve.

Overenie pzp pri kontrole na cestách

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzavreté keždý motocykel. Tiež niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách ako sú: vysokozdvižné vozíky a rôzne poľnohospodárske stroje (traktor, kosačka, brány, sejačka a podobne) a stavebné stroje (bager, buldozér, valec, atď.).

Pri cestnej kontrole príslušníkmi Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby sa musí preukázať “Dokladom o uzavretí zmluvy o pzp” tzv. Biela karta.

Nezabudnite, že mimo územia Slovenskej republiky sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine Zelená Karta.

Výška poistného krytia pri PZP

Zákonom sú pre poisťovne stanovené nasledovné limity poistného krytia:
5 000 000 € : pri škode na zdraví alebo pri usmrtení, výška je stanovená bez ohľadu na počet poškodených osôb.
1 000 000 € : škody na majetku, náklady na ušlý zisk a náklady spojené s právnymi úkonmi.
Poisťovne ponúkajú za príplatok aj produkty PZP s nadštandardnými limitmi krytia.

Sankcie za neplatné pzp

Ako potvrdenie o uzatvorení PZP nemôže slúžiť žiadny forma dokladu o zaplatení, teda napríklad ústrižok šeku, nakoľko neobsahuje všetky potrebné údaje potrebné pre kontrolu. Jediný platný doklad pri cestnej kontrole Biela karta, ktorú treba vo vozidle vždy pri jeho užívaní.
Sankcia za neplatné PZP Vás môže výsť draho a to až do výšky 3320 EURO. Nehovoriac o tom že ak sa stanete vinníkom dopravnej nehody škodu spôsobenú tretím osobám budete musieť hradiť z vlastného vrecka.

Ceny PZP

Poisťovne upravujú svoje ceny PZP poistenia predovšetkým ku koncu kalendárneho roka. Môžu tak ale urobiť aj kedykoľvek počas roka. Každá z poisťovní ponúkajúcich povinné zmluvné poistenie sa väčšinou špecializuje na určitý segment vozidiel, v ktorom vychádza najlepšie.

Presvedčte sa sami, či by ste za PZP poistenie vášho motocykla nemohli platiť o niečo menej. Na našom portáli si cez PZP porovnanie zistíte cenu povinného zmluvného poistenia konkrétne pre vaše vozidlo, a to vždy s aktuálnymi sadzbami. K zisteniu ceny najlacnejšieho povinného poistenia PZP sa vďaka našej kalkulačke dostanete veľmi rýchlo. Naviac si zákonnú poistku môžte uzatvoriť okamžite, priamo na našej stránke.

Poisťovne poskytujúce PZP na Slovensku

Na trhu povinného zmluvného poistenia v súčasnosti pôsobí 11 poisťovní. Sú nimi tieto poisťovne: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Uniqa, Union, Wüstenrot.

Biela karta a zelená karta

Na preukázanie sa zákonným poistením vozidla slúži biela karta a zelená karta. Prvá je určená pre územie SR a druhá pre zahraničné krajiny na nej vyznačené. Územná platnosť PZP poistenia je týmto spôsobom jednoznačne vymedzená.
Poistka pre povinné zmluvné poistenie sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou poistného obdobia na jeden rok, kedy nastáva výročie poistnej zmluvy.

Výpoveď PZP, zmena poisťovne

Najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy je možné povinné zmluvné poistenie vypovedať a zmeniť tak vašu súčasnú poisťovňu. Výpoveď PZP musí byť podpísaná poistníkom a doručená do poisťovne najneskôr do šesť týždňov pred výročím . Najčistejšími dôvodmi výpovede PZP, či zmeny poisťovne sú: výpoveď poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia, zmena držiteľa vozidla, zánik predmetu poistenia, nezaplatenie splátky poistného.