poistné obdobie, ktoré nasleduje hneď po vzniku poistného krytia.