Prijatie poistného plateného poistníkom na bankový účet poisťovne.