Druh asistenčnej služby, ktorá poistenému umožňuje v prípade poistnej udalosti získať informácie o právnom poriadku danej krajiny, jej pravidlách a postupoch.