poistenie kde povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu s poistným krytím na tento druh poistenia s územnou platnosťou mimo Slovenskej republiky vyplýva zo zákona alebo iných nariadení.