Doklad vystavený poisťovňou potvrdzujúci skutočnosti na ňom uvedené.