právnická osoba s povolením Národnej banky Slovenska založená za účelom uzatvárania poistných zmlúv, ich správy a poskytovania poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti.