fyzická osoba alebo právnická osoba na ktorú sa vzťahuje povinnosť platiť poistné.