Cena, ktorú platí poistník za prevzatie poistného rizika poisťovňou a poskytnutie poistného krytia poistenému.