predvídateľné a neprevídateľné riziko na ktoré poistník uzatvára s poisťovňou poistnú zmluvu.