Peňažné prostriedky poisťovne slúžiace ako zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z uzavretých a spravovaných poistných zmlúv.