Podmienky dohodnuté v poistnej zmluve medzi poisťovňou a poistníkom.