Finančná alebo vecná náhrada, ktorú je poisťovňa po ukončení likvidácie poistnej udalosti povinná vyplatiť poistenému alebo poškodenému.