Záväzok poisťovne poskytnúť poistné plnenie poistenému alebo poškodenému na prevzaté poistné riziko, ktoré je predmetom tohto krytia a to len do výšky limitu poistného krytia a za podmienok ustanovených v poistnej zmluve.