Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodých skupín poistených objektov a rovnakých alebo príbuzných rizík. Sú to napríklad poistenie majetku, poistenie osôb alebo poistenie vozidiel.