fyzická osoba alebo právnická osoba na ktorú sa vzťahuje poistné krytie a ktorý je v prípade poistnej udalosti prijímateľom poistného plnenia bez ohľadu na to či poistnú zmluvu uzatvoril, je poistníkom alebo poistnú zmluvu uzatvorila a poistné platí iná osoba..