Je právny vzťah medzi poisťovňou a poistníkom, ktorý zaručuje poistenému alebo poškodenému poskytnutie poistného plnenia zo strany poisťovne v prípade vzniku poistnej udalosti. Tento vzťah je obvykle založený na základe poistnej zmluvy, ktorá špecifikuje poistné podmienky, platobné podmienky, výšku poistného a iné zmluvné podmienky.