Druh neživotného poistenia, ktoré umožňuje dlžníkovi poistenie neschopnosti splácať úver a to najmä v prípade straty zamestnania alebo dlhodobej práceneschopnosti. V prípade smrti dlžníka bude poistné plnenie poukázané veriteľovi..