Druh životného poistenia, ktoré je dojednané na dobu neurčitú. Pri úmrtí poisteného uhrádza za vystrojiteľa pohrebu náklady spojené s pohrebom až do výšky dohodnutej poistnej sumy poisťovna..