riziko, ktoré je predmetom poistnej zmluvy a na ktoré sa vzťahuje poistné krytie.