Podmienky dohodnuté v zmluve, ktoré musia byť splnené k tomu, aby banka poskytla úver budúcemu dlžníkovi.