poistná zmluva kde je riadne a včas platené poistné, nezanikol predmet poistenia ani poistené riziko, nebola vypovedaná poistníkom ani poisťovňou a nezanikla zo zákona.