úhrada odplaty zo strany poistníka za prevzatie rizika zo strany poisťovne. Jednorazové poistné a poistné za prvé poistné obdobie je splatné najneskôr v deň vzniku poistenia. Každé následné poistné je splatné v prvý deň príslušného poistného obdobia..