fyzická a/alebo právnická osoba, ktorú určil dojednávateľ poistenia alebo poistník pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo neskôr, a ktorej má vzniknúť právo na poistné plnenie. Pokiaľ nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie, nadobúdajú toto právo fyzické a/alebo právnické osoby podľa Obchodného a/alebo Občianskeho zákonníka a/alebo iného zákona. Poistník má právo oprávnenú osobu zmeniť až do vzniku poistnej udalosti prostredníctvom písomného oznámenia doručeného poisťovni..