fyzická alebo právnická osoba s prednostným právom na poistné plnenie z dôvodu ustanovenia jej práv zo zákona alebo vinkulácie poistného plnenia alebo uspokojenia svojej pohľadávky voči poistenému či poškodenému.