Cena určená podľa zásad poistnej matematiky, ktorú poisťovňa vyplatí pri zániku poistenia, a to v prípadoch a za podmienok bližšie stanovených poistnými podmienkami poisťovne.