právnická osoba založená s cieľom vykonávať obchodnú činnosť ktorej výsledkom má byť zisk.