Konanie, ktorého výsledkom bol neplánovaný vznik poistnej udalosti zavinený poisteným.