Dokument predkladaný poisťovňou alebo jej obchodným zástupcom dojednávateľovi poistenia, ktorý obsahuje údaje o poistníkovi, poistených rizikách, limitoch poistného krytia a platobných podmienkach poistenia.