poistné platené na základe poistnej zmluvy v druhom a ďalších rokoch poistného obdobia.