Finančné, vecné alebo iné odškodnenie poisteného alebo poškodeného slúžiace na zmiernenie alebo odstránenie následkov po poistnej udalosti.