fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluve o bankovom účte zapísaná ako vlastník.