Zmocnenie sa cudzej poistenej veci za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia voči poistenému alebo inej osobe.