Skrátený výraz používaný pre Komunálnu poisťovňu Vienna Insurance Group.